AEEA2311
Nasionalisme Di Asia Tenggara
 
Pensyarah
Encik Danny Wong Tze-KenSoalan-Soalan Tutorial Sesi 1996/1997
 
 
1. Apakah yang anda faham mengenai konsep,” nasionalisme” yang dibawakan oleh Hans Kohn? Sejauhmanakah konsep ini bersesuaian dengan perkemabngan nasionalisme di Asia Tenggara?

2. Sejauhmanakah kesengsaraan hidup di bawah pentadbiran kolonial membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara?

3. Huraikan tahap-tahap dalam perkembangan nasionalisme di Vietnam antara 1883-1941?

4. Mengapakah pergerakan menentang penjajahan di Asia Tenggara sebelum 1945 tidak dapat mencapai matlamat utamanya-kemerdekaan?

5. Nilaikan peranan golongan agama dalam perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara.

6. Adakah anda bersetuju bahawa Revolusi Thai 1932 merupakan satu gerakan nasionalisme?

7. Bincangkan sumbangan Soekarno kepada perkembangan nasionalisme di Indonesia.

8. Nilaikan peranan Jose Rizal dalam perkembangan nasionalisme di filipina.

9. Sejauhmanakah kependudukan Jepun menyumbang kepada perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara?

 
 
 
 
 


BALIK