AEEA2306
Islam Dan Masyarakat Di Malaysia 1400-1990
 
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Muhammad Abu Bakar
 Soalan-Soalan Tutorial Sesi 1997/1998
 
 1. Cara dan corak perkembangan islam di Asia Tenggara telah menyediakan  bahan yang kaya untuk berteori. Bahaskan kenyataan ini.

2. Kehebatan Melaka boleh difahami dengan melihat negara kota itu secara keseluruhannya. Bincangkan kenyataan ini.

3. Perkembangan Islam dalam masyarakat  dan negara melayu berlaku secara evolusi ( perlahan ). Apakah kenyataan ini menepati keadaan.

4. Penjajahan British telah mengubah wajah Islam di Malaysia. Perihalkan keadaan yang berlaku.

5. Gerakan islah islamiah lebih  tertumpu kepada orang Melayu dan bukannya kepada umat  Islam keseluruhannya. Bahaskan kenyataan ini.

 
 
 
 
 
 


BALIK