AEEA2306

Islam Dan Masyarakat Di Malaysia 1400-1990

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Muhammad Abu Bakar

 Keterangan Kursus
 
Sejarah umum ini bertjuan menyingkap dan membicarakan perkembangan Islam di Malaysiasejak di zaman melaka sehingag ke zaman kini. penumpuan utamanya ialah kepada pemikiran, institusi dan pergerakan islam yang mendasari atau mempengaruhi penerusan dan perubahan dalam masyarakat. Ini termasuklah pengaruh Islam di Melaka, Impak Islam di negeri-negeri melayu, kedudukan islam ketika penjajahan British, Peranan Islam dal;am hgerakan Islah, keadaan Islam di zaman jepaun, kemunculan pertubuhan islam selepas perang dunia kedua dan sebelum merdeka, dan kebangkitan semula Islam pada akhir-akhir ini. Sebagai pendahuluan kepada kursus ini, satu penerangan dan analisis akan diberikan kepada pandangan dan teori mengenai sejarah kedatangan dan perkembangan Islam di asia tenggara.

 
 

BALIK