AEEA2101
Kaedah Dan Pemikiran Sejarah
 
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Adnan Haji Nawang
Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali
Prof. Madya Dr.Mohd. Redzuan OthmanSoalan-Soalan Tutorial Sesi 1996/1997
 

1. Apakah yang dimaksudkan dengan disiplin sejarah?

2. Bincangkan perkembangan pensejarahan Malaysia sebelum abad ke-20.

3. Bincangkan tahap-tahap penting pensejarahn Malaysia kurun ke-20.

4. Apakah perspektif 'Malaysia' penting dalam penulisan sejarah kita?

5. Apakah sumbangan institusi pengajian tinggi di Malaysia terhadap disiplin ini.

6. Bincangkan " panji-panji Gemerlapan: satu perbincangan pensejarahan Melayu " oleh Khoo Kay Kim, Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1979.

7. Sejauhmanakah pegawai sarjana British di zaman kolonial di Tanah Melayu menyumbangkan kepada perkembangan pensejarahan Malaysia?

8. Gariskan perubahan politik dan ekonomi penting yang mempengaruhi perkembangan pensejarahan Yunani dan Roma.

9. Huraikan ciri-ciri baru yang diperkenalkan dalam histriografi Kristian yang kemudiannya menentukan corak tulisan sejarah Barat.

10. Sejauhmanakah perluasan empire Islam mengubahkan kedudukan sejarah sebagai cabang ilmu.

11. Bincangkan konsep sejarah Ibn khaldun.

12. Apakah kesan pendekatan penulisan Marxis ke atas kajian sejarah sosial dan sejarah ekonomi.

13. Bincangkan kepentingan karya Ssu Ma-Chien dalam historiografi China
 


BALIK