AEEA1104
Sejarah Tamadun Di Eropah
 
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Loh Wei Leng
En. Sivachandralingam Sundara RajaKeterangan Kursus
 
  Kursus ini brmula dengan memperkenalkan tamadun Greece dan rom. Berikutnya akan dikaji kemunculan dan perkembangan agama Kristian. tradisi tamadun Greece dan rom serta pengaruh ahama Kristian adalah asas kepada kebudayaan, pemikiran dan institusi sosial dan politik barat. seterusnya, zaman pertengahan dan zaaman awal moden akan didalami.