AEEA1102

Sejarah Asia Tenggara Abad Pertama-Abad 15

 

Pensyarah

Prof. Dr. Lee Kam Heng

Prof. Dr. Leong Sau Heng

Prof. Madya Dr. Aruna

 Soalan-Soalan Peperiksaan
 
 Jawab tiga soalan, satu soalan daripada setiap seksyen ( iaitu sekyen A, B, C )

Seksyen A

1. Apakah masyarakat " complex"? kebudayaan Dongson yang dikesan di kawasan Bac Bo , Vietnam Uatara telah membuktikan kewujudan masyarakat " complex" pada zaman gangsa lewat. Bincangkan.

2. Pilih dua daripada yang disenaraikan di bawah ini dan huraikan serta bincangkan kepentingannya dalam kebudayaan masyarakat-masyarakat tempatan Asia Tenggara sebelum kedatangan pengaruh-pengaruh luar.
(a) senibatu ( rock art )
(b) kebudayaan- kebudayaab megalit
(c) gendang Dong son ( gendang jenis Heger 1 )

Seksyen B

3. Sejauhmanakah konsep dewa-raja dalam zaman orang-orang khmer merupakan satu sistem yang menyeluruh?

4. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kejatuhan Sukotai dan galurkan faktor-faktor yang membawa Ayutia ke arah satu era kegemilangan pad abad ke-14.

Seksyen C

SAMADA

5. Merujuk pahatan yang diukir pada inskripsi '"Telaga Batu" dan sumber-sumber sezaman abad ke-7, bincangkan pentadbiran kerajaan Srivijaya di peringkat pusat dan kawasan takluknya.

ATAU

Nyatakan dengan jelas bagaimanakah Kesultanan Melaka diperintah /ditadbir sepanjang keemasannya.

 

6. Galurkan struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Maajapahit dalam masa pemerintahan Raaja hayam Wuruk pada pertengahan pertama abad ke-14 Masihi.