AEEA1101

Sejarah Malaysia

 

Pensyarah

Prof. Datuk Dr. Mohd. Yusuff Hashim

Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali

Prof. Madya Dr. Adnan Haji Nawang

Prof. Madya Dr. Muhammad Abu Bakar

 Soalan-Soalan Peperiksaan
 
jawab empat soalan. Bahagian A dan satu soalan dari bahagian B, C dan D.

BAHAGIAN A

1. Bincangkan perkara berikut:
(a) Daulat
(b) Kesedaran kebangsaan
(c) Kemerdekaan

BAHAGIAN B

2. Huraikan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada keagungan kerajaan Melaka pada abad ke -15.

3. Bincangkan perubahan-perubahan berlaku di semenanjung Tanah Melayu pada abad ke-18.

4. Huraikan perjuangan pribumi menentang kuasa barat di Malaysia pada abad ke -19.

BAHAGIAN C

5. Bincangkan dasar pentadbiran kolonial British di Tanah Melayu pada tahun 1900-1941.

6. Nilaikan dasar ekonomi kolonial British di Tanah Melayu pada tahun 1900-1941.

7. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1900-1941.

BAHAGIAN D

8. Perihalkan pengalaman Tanah Melayu pada zaman pendudukan Jepun, 1942-1945.

9. Sejauhmanakah pengalaman politik selepas Perang Dunia Kedua mempengaruhi perjuangan kemerdekaan di Tanah Melayu?

10. Bincangkan bentuk dasar luar Malaysia dari tahun 1957 hingga 1963.